КАЛЕНДАР ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

од 04.04.2022. године у 8ч до 07.04.2022. године у 24ч

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства

 

07. и 08.04.2022. године, 09 -16ч

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита

 

14.05.2022. године, 10-12ч биологија; 14-16ч хемија

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)

 

21.05.2022. године, 10-12ч математика

Пријемни испит (математика) за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику и пријемни испит (математика) за ученике са посебним способностима за физику

 

21.05.2022. године, писмени тест 13-15ч; 22.05.2022. године, усмени испит oд 10ч

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

 

16 – 24.05.2022. године

Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

 

16 – 24.05.2022. године

Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

 

17-25.05.2022. године

Коначни резултати пријемних испита

 

од 14.07.2022. године у 8ч до 20.07.2022. године у 24ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и  после другог уписног круга)

 

14. и 15.07.2022. године, 8-15ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у  школи, осим за упис у музичке и балетске школе

 

16.07.2022. године, 08-15ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

 

26. и 27.08.2022. године

Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

Припремна настава за пријемне испите за специјализована одељења

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Припремна настава почиње 01.03.2022. Настава ће бити реализована online-google classroom.

Приступни код за гугл учионицу је: 7ssxrt3

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У БИЛИНГВАЛНО ОДЕЉЕЊЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА

– Четвртак од 12:00. до 13:00. часова ( у преподневној смени).

– Четвртак од 19:30. до 21:00. часова  ( у послеподневној смени).

Припремна настава почиње 03.03.2022. у 19:30 и биће реализована online-google classroom. 

Приступни код за гугл учионицу је:   6mbqgxz

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ

Настава ће бити реализована online-google classroom.

Код за улазак у учионицу:  q4eqfbd

 

Датум Време Предмет Област Професор
15.03.2022. 12:30 хемија Материја, физичке и хемјске особине супстанци.
Физичке и хемијске промене.
Агрегатна стања.
Смеше и поступци за раздвајање смеша
Сандра Стојановић
31.03.2022. 13:00 хемија Структура атома.
Изградња ПСЕ.
Хемијске везе.
Релативна атомска и молекулска маса.Кристални системи.
Љиљана Миладиновић
29.03.2022. 12:30 хемија Раствори, растворљивост. Масениудео. Значај воде Љиљана Миладиновић
05.04.2022. 13:00 хемија Хемијске реакције.
Мол, моларна  маса.Закон сталних масених односа. Стехиометријска израчунавања
Ивана Тонса
12.04.2022. 12:00 хемија Неметали.
Оксидинеметала.
Киселине.
Водоник, азот, сумпор, угљеник
Милена Станковић
13.04.2022. 12:00 хемија Метали.
Оксиди метала.
Базе.
Калцијум, гвожђе, алуминијум, бакар.
Милена Станковић
31.04.2022. 12:30 хемија Соли. Добијање соли. Електролитичка дисоцијација Љиљана Миладинови
10.05.2022. 12:30 хемија Угљоводоници: алкани, алкени, алкини, арени Ивана Тонса
17.05.2022. 13:00 хемија Органска једињења с акисеоником. Алкохоли, карбоксилне киселине, естри. Биомолекули: масти, шећери, аминокоселине, протеини, витамини Јелена Милић

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ

Настава ће бити реализована online-google classroom.

Код за улазак у учионицу : g62tocq

 

Датум Време Предмет Наставне теме Професор
24.3.2022.  20: 00 Биологија 1.Јединство грађе и функције
као основа живота- I део
Марија  Васиљевић
30.3.2022. 20:00 Биологија 2.Јединство грађе и функције
као основа живота- II део
Јасмина Манојловић
11.4.2022. 20:00 Биологија 3. Човек и здравље Милена  Цветковић
14.4.2022. 20:00 Биологија 4. Порекло и разноврсност
живота
Јасмина Манојловић
29.4.2022. 20:00 Биологија 5. Наслеђивање и
еволуција
Горица Стефановић
5.5.2022. 20:00 Биологија 6. Живот у екосистему Марија  Васиљевић

 

 

Упис ученика у први разред школске 2021/2022. године

Упис ученика у први разред школске 2021/2022. године је  12. и 13.07.2021. од 08:00 до 15:00 часова у просторијама школе.

Распоред уписа по учионицама ће бити окачен на видљивим местима у просторијама школе (обавезно и на вратима учионице за поједине смерове).

За упис ученика у први разред гимназије потребна су следећа документа:

  • Пријава за упис ученика у средње школе – најновији образац са комплетним подацима о ученику
  • Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
  • Уверење о положеном матурском испиту

Приликом уписа ученици природно-математичког и друштвено-језичког смера бирају два од четири изборна програма који ће учити у 1. разреду.

Понуђени изборни програми су:

  • Језик, медији и култура,
  • Здравље и спорт,
  • Уметност и дизајн и
  • Примењене науке.

 

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Кроз изборни програм „језик, медији и култура»  ученици ће посебно учити да креирају информације, али и да разумеју прочитано у различитим медијима.

Овај програм би требало да допринесе развоју компетенција као што су одговорно учешће у демократском друштву, сарадња, решавање проблема и комуникација, те да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Јавни наступ, Креатори и примаоци медијских порука и Вредности и култура.

 ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

Oвај програм је направљен да ученици препознају значај телесног вежбања за унапређење квалитета живота као и  да се понашају одговорно према здрављу.

Циљ учења овог програма је да ученик на основу проучавања различитих аспеката здравог живота развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређења здравља и културе телесног вежбања.

 Осим физичког васпитања и биологије комбиноваће се и знања из хемије, физике, психологије и математике.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Спорт и психоактивне супстанце, Физичка активност и репродуктивно здравље, Правилна исхрана и Физичко вежбање у спорту и рекреацији.

 УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Љубитељи ликовног, српског, музичке културе и историје могу да изаберу програм «Уметност и дизајн», који је усмерен на развијање креативности и интелигенције, као и на отвореност за различите начине изражавања ставова и осећања. Предвиђено је да посебно утиче на развијање естетичке и компетенције за предузимљивост и орјентацију ка предузетништву.

Циљ учења овог предмета је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику , креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и  да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Инспирација и Обједињене уметности.

 ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Програм „Примењене науке“ би требало да оспособи ученике за разумевање и примену знања, законитости и принципа физике, биологије и хемије у свакодневном животу.

Циљ учења овог програма је да допринесе развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

Садржаји се реализују кроз следеће теме: Увод у истраживање и Мој пројекат.