Изборни програми за ученике који уписују први разред

Упис ученика у први разред школске 2020/2021. године је у четвртак и петак 09. и 10.07.2020. од 08.00 до 15.00 часова.

Упис се може реализовати или е-уписом или на досадашњи начин директно у школи.

Информације о упису се могу добити и позивањем телефонских бројева 018/527-621 или 018/522-044.

 

Приликом уписа ученици природно-математичког и друштвено-језичког смера бирају два од четири изборна програма који ће учити у 1.разреду.

Понуђени изборни програми су: Језик, медији и култура, Здравље и спорт, Уметност и дизајн, Примењене науке.

 

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Кроз изборни програм „језик, медији и култура»  ученици ће посебно учити да креирају информације, али и да разумеју прочитано у различитим медијима.

Овај програм би требало да допринесе развоју компетенција као што су одговорно учешће у демократском друштву, сарадња, решавање проблема и комуникација, те да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Јавни наступ, Креатори и примаоци медијских порука и Вредности и култура.

 ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

Oвај програм је направљен да ученици препознају значај телесног вежбања за унапређење квалитета живота као и  да се понашају одговорно према здрављу.

Циљ учења овог програма је да ученик на основу проучавања различитих аспеката здравог живота развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређења здравља и културе телесног вежбања.

 Осим физичког васпитања и биологије комбиноваће се и знања из хемије, физике, психологије и математике.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Спорт и психоактивне супстанце, Физичка активност и репродуктивно здравље, Правилна исхрана и Физичко вежбање у спорту и рекреацији.

 УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Љубитељи ликовног, српског, музичке културе и историје могу да изаберу програм «Уметност и дизајн», који је усмерен на развијање креативности и интелигенције, као и на отвореност за различите начине изражавања ставова и осећања. Предвиђено је да посебно утиче на развијање естетичке и компетенције за предузимљивост и орјентацију ка предузетништву.

Циљ учења овог предмета је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику , креативност,радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и  да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Инспирација и Обједињене уметности.

 ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Програм „Примењене науке“ би требало да оспособи ученике за разумевање и примену знања, законитости и принципа физике, биологије и хемије у свакодневном животу.

Циљ учења овог програма је да допринесе развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

Садржаји се реализују кроз следеће теме: Увод у истраживање и Мој пројекат.

 

 

Електронски упис ученика у средње школе

У сарадњи са канцеларијом за информационе технологије и електронску управу од 29.06.2020. на порталу еУправе бити доступна унапређена услуга за упис ученика у средње школе (еУпис), намењена искључиво за коришћење од стране овлашћених лица школе.

Такође, од ове године родитељима/другим законским заступницима ће бити на располагању могућност да путем еУправе електронски поднесу пријаву/захтев за упис ученика у први разред средње школе. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику преда исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења. Услуга неће бити доступна за упис у специјалне, музичке, балетске и приватне школе.

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани Конкурсом.

 

Пријемни испити у Гимназији “Бора Станковић”

– Пријемни испит из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА за упис ученика у природно-математичко двојезично српско-енглеско (билингвално) одељење одржава се у следећим терминима:

          -у понедељак 08.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова је писмени део испита;

          -у уторак 09.06.2020. од 10.00 часова је усмени део испита.

– Пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ за упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику је у среду 10.06.2020. од 10:00 до 12:00 часова.

-За упис ученика у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију пријемни испити су у петак 12.06.2020:

          -од 10:00 до 12:00 часова пријемни испит из БИОЛОГИЈЕ;

          -од 14:00 до 16:00 часова пријемни испит из ХЕМИЈЕ.

 

Приликом доласка у школу на полагање пријемних испита ученици треба да:

-ОБАВЕЗНО имају код себе своју ђачку књижицу са овереном фотографијом, ради идентификације;

-понесу са собом прибор који им је потребан за рад: хемијску оловку, графитну оловку, гумицу, као и калкулатор са основним рачунским операцијама, ако полажу хемију, биологију или математику-није дозвољено коришћење калкулатора на мобилним телефонима;

-буду у школи 45 минута пре почетка испита;

-у школску зграду уђу само они који полажу испит;

-по уласку у школску зграду обавезно дезинфикују руке;

-на огласној табли у централном холу школе, помоћу јединственог списка ученика сортираног по азбучном реду и нацрта школске зграде, пронађу учионицу у коју су распоређени, и упуте се право у њу, без задржавања у холу нити у ходницима школе;

– по завршетку испита напустите школску зграду без нужног задржавања.

 

Током боравка у школској згради ученици су дужни да носе заштитне маске које прекривају уста и нос, као и да одржавају физичку дистанцу.

 

Прелиминарни резултати пријемних испита биће објављени на огласној табли у холу школе по завршеном прегледању тестова, а најкасније до уторка 16.6.2020. до 8:00 часова.

Жалбе на прелиминарне резултате подноси родитељ/старатељ ученика у уторак 16.6.2020. од 10:00 до 16:00 часова.

Коначни резултати ће бити објављени до среде 17.6.2020. до 08:00 часова на огласној табли у холу школе.