1. Атомска физика
 2. Динамика флуида
 3. Динамика ротације и кружног кретања
 4. Динамика транслације
 5. Електромагнетно поље
 6. Електростатичко поље – језички смер
 7. Електростатичко поље – математички смер
 8. Енергија и рад. Закони одржања – први део
 9. Енергија и рад. Закони одржања – други део
 10. Геометријска оптика
 11. Гравитација
 12. Једносмерна струја у гасу
 13. Једносмерна струја у металима
 14. Једносмерна струја у течностима
 15. Једносмерна струја у вакууму
 16. Кинематика
 17. Магнетно поље – језички смер
 18. Молекуларна физика
 19. Молекулско – кинетичка теорија гасова
 20. Наизменична струја
 21. Нуклеарна физика
 22. Нуклеарна физика и елементарне честице
 23. Општа теорија релативности
 24. Осцилације за гимназију
 25. Специјална теорија релативности
 26. Статика и трење
 27. Таласи – први део – језички смер
 28. Таласи – други део – језички смер
 29. Термодинамика
 30. Увод. Векторски рачун
 31. Увод у квантну теорију
 32. Зонска теорија кристала