Пријемни испит из енглеског језика се састоји из два дела и полаже се два дана:

1. дан (субота 25.мај): израда писменог теста из енглеског језика;

2.дан (недеља 26.мај): усмена провера знања енглеског језика.

Писмени тест се састоји из три дела:

1.провера вештине разумевања слушањем (20 минута);

2.провера вештине разумевања читањем (30 минута);

3.провера вештине писања састава (40 минута).

Састав је тзв. вођени и очекује се да има 100-120 речи.

У делу теста који се односи на разумевање слушањем, кандидати слушају текст који се емитује као аудио запис или га чита члан комисије. после првог слушања добијају задатке и читају их (око 5 минута). За време другог слушања истовремено прате задатке, а треће слушање је предвиђено за решавање задатака и контролу.

Усмени део испита састоји се из провере вештине говора кроз разговор са кандидатом који обухвата теме из свакодневног живота. Ученик има право да се неколико минута припреми за излагање, а разговор траје око пет минута. Критеријуми за оцењивање усменог дела испита су: разумевање теме, прецизност и кохерентност, способност вођења разговора, морфосинтатичка тачност, примереност и богатство речника.

Коначан број бодова се добија сабирањем бодова са писменог и усменог дела теста.