Хемија

Први разред

Природно-математички и информатички смер

1. Татјана Недељковић, Општа хемија за први разред средње школе, ЛОГОС, Београд
2. Р. Николајевић, М. Шурјановић, Збирка задатак из хемије за први и други разред средње школе, ЗУНС, Београд
Друштвено-језички
1. С. Ђукић, М. Шурјановић, Општа хемија за први разред средње школе, ЗУНС, Београд
2. Р. Николајевић, М. Шурјановић, Збирка задатак из хемије за први и други разред средње школе, ЗУНС, Београд
3. Неорганска хемија за први и други разред средње школе, ЗУНС, Београд

Други разред

Природно-математички и информатички смер

1. Снежана Рајић, Неорганска хемија за други разред гимназије, ЗУНС, Београд
2. С. Нешић, М. Јоветић, Хемијски практикум за други разред гимназије, ЗУНС, Београд
3. Р. Николајевић, М. Шурјановић, Збирка задатак из хемије за први и други разред средње школе, ЗУНС, Београд
Друштвено-језички
1. В. Павловић, Р. Марковић, Органска хемија за II или III или IV разред средње школе, ЗУНС, Београд
2. Ј.Чанади, В.Попсавин, Зирка задатака из хемије за III и IV разред гимназије, ЗУНС, Београд

Трећи разред

Природно-математички и информатички смер

1. Органска Хемија, Татјана Недељковић, Логос, Београд
2. С. Нешић, М. Јоветић, Хемијски практикум за трећи разред гимназије, ЗУНС, Београд
3. Ј.Чанади, В.Попсавин, Збирка задатака из хемије за III и IV разред гимназије, ЗУНС, Београд

Четврти разред

Природно-математички и информатички смер

1. Ј.Петровић, С. Велимировић, Хемија за IV разред гимназије, ЗУНС, Београд
2. .Чанади, В.Попсавин, Збирка задатака из хемије за III и IV разред гимназије, ЗУНС, Београд

Социологија

1. В. Вулетић, Социологија, Клетт
2. Социологија- М. Митровић, С. Петровић, за III разред средње школе и IV разред гимназије, ЗУНС, Београд
3. Група аутора, за III разред средњих стручних школа, ЗУНС, Београд

Филозофија

1. Фиолозофија за IV разред гимназије, М. Савић, Н. Цекић, В. Цветковић, ЗУНС, Београд
2. Логика за III разред гимназије, М. Марковић, ЗУНС, Београд

Психологија

1. Уџбеник за други разред гимназије, Драгана Ђурић, Ивана Бојовић, Клетт, Београд
Устав и права грађана
Устав и права грађана, Милан Гачановић, Клетт, 2014

Математика

I разред
1. Математика за I разред средње школе Икодиновић Небојша, Клетт
II разред
Рачунарски СМЕР
1. Математика за II резред средње школе , Клетт

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

1. Математика за II резред средње школе (4 часа наставе недељно), В. Мићић, С. Огњановић, Ж. Ивановић, ЗУНС, Београд

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

1. Математика за II резред средње школе (3 часа наставе недељно), Г. Војводић, Р. Деспотовић, В. Петровић, Р. Тошић, Б. Шешељ

III разред

ИНФОРМАТИЧКИ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

1. Математика са збирком задатака за III разред средње школе – за гимназију општу и природно-математичког смера, Ј. Кечкић, ЗУНС, Београд

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

1. Математика са збирком задатака за III разред средње школе- за друштвено-језићки смер гимназије, Г. Војводић, Ђ. Паунић, Р. Тошић

IV разред

ИНФОРМАТИЧКИ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

1. Математика са збирком задатака за IV разред средње школе, М. Обрадовић, Д. Георгијевић, ЗУНС, Београд

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

1. Математика са збирком задатака за IV разред средње школе- друштвено језички смер, Е. Пап, З. Лозанов Црвенковић, ЗУНС, Београд

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Сви смерови и сви разреди користе збирку решених задатака из математике, В. Богославов, ЗУНС, Београд
Одељења у којима предаје професор Славиша Костић користе „Математике- збирка решених задатака за I, II, III или IV разред гимназија и техничких школа“, С. Огњановић, Ж. Ивановић, ИП „Круг“, Београд

Немачки језик

I разред
Direkt 1 – удзбеник и радна свеска, Клет
II разред
Direkt 2 – удзбеник и радна свеска, Клет
III разред
Direkt 3 – удзбеник и радна свеска, Клет
IV разред – Themen 2b – Hueber, 2008
Delfin 2 – Hueber, 2008

Српски језик

1. Читанка са књжевно теоријским појмовима за I, II, III или IV разред средње школе, Б. Минић, Љ. Николић, ЗУНС, Београд
2. Граматика српскога језика за I, II, III или IV разред средње школе, Љ. Поповић, Ж. Станојчић

Енглески језик

Прва година (сви смерови)
1. Wаy up, Клетт
2. Травеллер, Клетт, yа друштвено-језички смер
Друга година(сви смерови)
1. Wаy up 2, Клетт
Трећа година
1. Wаy up 3, Клетт
2. Success , Longman (upper intermediate)

Четврта година

1. Wаy up 4, Клетт (информатичко IV-3)
New opportunities, Longman (upper intermediate) – (за билингвално одељење, IV-4 и друштвено језички смер)

Историја

Уџбеник за I разред гимназије, Логос, 2013
Уџбеник за II разред природно-математичког смера, С. Ћирковић, ЗУНС, Београд
Уџбеник за II разред друштвено-језичког смера, С. Марјановић-Душанић, М. Шујица, ЗУНС, Београд
Уџбеник за III разред друштвено-језичког смера, Р. Љушић, ЗУНС, Београд
Уџбеник за III разред природно-математичког смера и ИВ разред друштвено-језичког смера, М. Павловић, Ђ. Ђурић, ЗУНС, Београд

Физика

ПРИРОДНИ-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

1. Физика за I разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
2. Физика за II разред гимназије природно-математичког смера, , Е. Даниловић, М. Распоповић, С. Божина, ЗУНС, Београд
3. Физика за III разред гимназије природно-математичког смера, , Е. Даниловић, М. Распоповић, С. Божина, ЗУНС, Београд
4. Физика за III разред гимназије природно-математичког смера, М. Распоповић, Д. Капор, М. Шкрињар, ЗУНС, Београд
5. Астрономија за IV разред гимназије природно-математичког смера, М. Димитријевић, А. Томић, ЗУНС, Београџ
6. Збирка решених задатака за I, II, III или IV разред гимназија и техничких школа, Н. Чалуковић, Круг, Београд

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

1. Физика за I разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
2. Физика за II разред гимназије друштвено-језичког смера, Е. Даниловић, М. Распоповић, С. Божина, ЗУНС, Београд
3. Физика за III разред гимназије друштвено-језичког смера, Е. Даниловић, М. Распоповић, С. Божина, ЗУНС, Београд
4. Физика за IV разред гимназије друштвено-језичког смера, М. Распоповић, Д. Капор, М. Шкрињар, ЗУНС, Београд

ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР

Информатички смер користи уџбенике, за одговарајући разред друштвено-језичког смера.

Географија

I разред
Географија за I разред гимназије, Љ. Гавриловић, Д. Гавриловић (информатички смер користи и Географију за ИИ разред гимназије)

II разред
Географија за II разред гимназије, В. Ђурић (информатички смер користи и Географију за ИИИ разред гимназије)

III разред
Географија за III разред гимназије, М. Грчић

Музичка култура

I, II, III и IV разред користи уџбеник аутора Т. Братић и М. Драгутиновић

Ликовна култура

I, II, III и IV разред користи уџбеник аутора В. Галовић и Б. Караџић

Француски језик

I разред
Belleville1 уџбеник и радна свеска, 2011, Клет
II разред
Belleville2 уџбеник и радна свеска, Клет
III
Version Originale – Vert
Belleville3 уџбеник и радна свеска, Клет
IV разред
Champion 2 (Cle International 200)

Латински језик

I разред
Латински језик за I разред гимназије, М. Пакиж, Д. Димитријевић
II разред
Латински језик за II разред гимназије, М. Пакиж, М. Кисић

Биологија

 -сви уџбеници у издању Завода за уџбенике и наставна средства
III разред друштвено језичког смера – биологија за ИИИ разред гимнаyије друштвено језичког смера
III разред природно математичког смера – биологија за ИИИ разред природно математичког смера
IV разред – биологија yа четврти разред природно математичког смера
I разред / биологија за први разред гимназије и пољопривредне школе
II разред – биологија за други разред гимназије
III разред (информатички) – биологија за трећи разредс гимназије општег смера
II разред (информатички) – биологија за други разред гимназије општег смера

Српски језик и књижевност

– сви уџбеници у издању Завода за уџбенике и наставна средства

I разред – читанка за први разред гимназија и средњих школа
II разред – читанка са књижевно-теоријским појмовима за II разред средње школе
III разред – читанка са књижевно-теоријским појмовима за III разред средње школе
IV разред – читанка са књижевно-теоријским појмовима за IV разред средње школе

Устав и права грађана и Грађанско васпитање

Устав и права грађана, др Владимир Ђурић, уџбеника за IV разред гимназије и III и IV
разред средњих стручних школа, Нови Логос, Београд, 2013.година.

Грађанско васпитање, водич за наставнике за 1.разред срење школе, РС Министарство
просвете и спорта, Београд, 2002.год; Група аутора – Дејановић Весна, кијевчанин Славица,

Кривачић Марија, Мрше Сњежана и други.

Грађанско васпитање, водич за наставнике за 2.разред срење школе, РС Министарство
просвете и спорта, Београд, 2002.год; Група аутора – Дејановић Весна,Пешић, Проф.др

Мирјана, Радуловић, мр Лидија и други.

Грађанско васпитање, приручник за наставнике за 4.разред срење школе, РС

Министарство просвете и спорта, Београд, 2005.год; Група аутора – Др Нада Кораћ, Мр

Зорица Марић, Мр Саша Гајин, Елеонора Влаховић, Наташа Ђуричић.

Руски језик

Руски језик за први разред гимназије и средње стручне школе – Биљана Марић, Вера Лазаравећ-Вуловић